o nás

História autobusovej dopravy vykonávanej závodmi Slovenskej autobusovej dopravy – SAD (predtým Československej štátnej automobilovej dopravy – CSAD) sa začala písať v roku 1949, kedy bol tento druh dopravy, dovtedy prevádzkovaný najmä Československými štátnymi dráhami (CSD) oddelený od železničnej dopravy a delimitovaný do samostatného podniku.

Okrem CSD sa na prevádzkovaní autobusovej dopravy na Slovensku podieľala aj vtedajšia pošta a mnoho súkromných autodopravcov, ktorí boli v rámci znárodnovania tiež začlenení do CSAD. Po odstránení počiatocných problémov s nedostatkom vhodných priestorov na údržbu a garážovanie priestorov a zastaralého vozidlového parku nastal postupne rozvoj autobusovej dopravy na celom území bývalého Československa. Pred vznikom CSAD autobusová doprava plnila len doplnkovú funkciu – zabezpečenie dopravnej obsluhy oblastí bez železničných tratí, po vzniku CSAD však postupne vznikli autobusové linky prakticky do všetkých obcí na území republiky a neskôr diaľkové linky aj do zahraničia. Vo väčších mestách postupne vznikali tiež linky mestskej hromadnej dopravy.

V súčasnosti autobusovú dopravu na Slovensku zabezpečujú sprivatizované podniky SAD prostredníctvom svojich prevádzok (resp. stredísk, odštepných závodov) v jednotlivých väčších mestách. Tieto podniky zabezpečujú dopravu na prímestských a diaľkových linkách na celom území SR a na linkách MHD v mestách bez elektrickej trakcie (elektricky, trolejbusy). Tarifné vybavenie cestujúcich sa realizuje spravidla priamo v autobuse u vodiča, ktorý predáva cestovné lístky, väčšinou prostredníctvom elektronických pokladní firmy EM-TEST.

Optimalizácia liniek

SAD Poprad sa neustále snaží zlepšovať služby pre našich cestujúcich. Chceme preto počuť aj názory cestujúcich, ktoré sú hybným motorom rozvoja mestskej ako aj prímestskej dopravy v Poprade. Pripomínam výrok Ing. Juraja Popluhára z DPMŽ: „Cestujúci hlasujú za svoju linku či spoj prostredníctvom cestovných lístkov. Je to najobjektívnejšie hlasovanie. To znamená, čím viac „hlasov“, tým väčšia možnosť rozšírenia ponuky dopravného spojenia. Naopak, čím menej „hlasov“, tým väčšia šanca na zrušenie.“ Upozorňujeme preto cestujúcich, aby si od vodiča vždy žiadali cestovný lístok, pretože žiadny záznam v pokladni znamená drobné pre vodiča navyše, avšak aj zrušenie spoja pre neefektivitu. Cestovný lístok vlastne znamená hlasovací lístok pre svoj spoj, nepodceňujte to, žiadajte si od vodiča a následne skontrolujte si svoj cestovný lístok SAD Poprad má snahu spolupracovať s nezávislými organizáciami na optimalizácii liniek mestskej a prímestskej dopravy tak, aby sme vyhoveli stále meniacim sa požiadavkám cestujúcej verejnosti. K správnej optimalizácii však potrebujeme pomoc aj cestujúcich, a to formou pripomienok k linkám a spojom, v ktorých cestujú. Vyplnením doleuvedeného formulára s opísaním problému napr. nevyhovujúci čas odchodu (príchodu), preplnenosť, cena spoja a iné názory a postrehy nám pomôžu pri optimalizácii liniek. Našou snahou je, aby preprava našimi autobusmi bola bezpečná a spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá. Optimalizácia liniek a spojov by mala pomôcť k zvýšeniu štandardu cestujúcej verejnosti a tým aj zvýšenie spokojnosti zákazníkov, ktorí budú spokojnejší s našimi službami. Budeme sa snažiť každú pripomienku zahrnúť do pripravovaného projektu optimalizácie liniek.

Manažment kvality

Predmetom činnosti SAD Poprad je poskytovanie dopravných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy, prímestskej pravidelnej dopravy, diaľkovej pravidelnej dopravy a osobitnej pravidelnej dopravy a súvisiacich činnosti v oblasti údržby a opráv vozidiel. V našej spoločnosti sa kolektív pracovníkov snaží zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb s cieľom maximálnej spokojnosti našich zákazníkov s ohľadom na ochranu životného prostredia (enviromentu). Uplatňujeme prvky systému Total Quality Management (TQM) s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, zlepšenia trhovej pozície, získania nových zákaziek a zefektívnenia vnútorných procesov. V zlepšovaní kvality v súčasnosti vidíme príležitosť na optimalizáciu, inštitucionalizovanie a formalizovanie podnikových procesov, sprehľadnenie, zjednotenie a zefektívnenie informačných tokov. Veľmi pružne reagujeme na meniace sa požiadavky našich zákazníkov a podľa ich potrieb a požiadaviek prispôsobujeme prevádzku a riadenie našich autobusov. Uvedomujeme si, že dobrá trhová pozícia a spokojnosť zákazníkov je dôležitá pri budovaní dobrého mena, ktoré je pre nás dôležité. Bude nás preto zaujímať Váš názor ohľadom kvality poskytovaných služieb našej spoločnosti, a to formou e-mailov alebo prieskumov spokojnosti zákazníkov na našich stránkach v tejto sekcii.