O firme

História autobusovej dopravy vykonávanej závodmi Slovenskej autobusovej dopravy - SAD (predtým Ceskoslovenskej štátnej automobilovej dopravy - CSAD) sa zacala písat v roku 1949, kedy bol tento druh dopravy, dovtedy prevádzkovaný najmä Ceskoslovenskými štátnymi dráhami (CSD) oddelený od železnicnej dopravy a delimitovaný do samostatného podniku. Okrem CSD sa na prevádzkovaní autobusovej dopravy na Slovensku podielala aj vtedajšia pošta a mnoho súkromných autodopravcov, ktorí boli v rámci znárodnovania tiež zaclenení do CSAD. Po odstránení pociatocných problémov s nedostatkom vhodných priestorov na údržbu a garážovanie priestorov a zastaralého vozidlového parku nastal postupne rozvoj autobusovej dopravy na celom území bývalého Ceskoslovenska. Pred vznikom CSAD autobusová doprava plnila len doplnkovú funkciu - zabezpecenie dopravnej obsluhy oblastí bez železnicných tratí, po vzniku CSAD však postupne vznikli autobusové linky prakticky do všetkých obcí na území republiky a neskôr dialkové linky aj do zahranicia. Vo väcších mestách postupne vznikali tiež linky mestskej hromadnej dopravy. V súcasnosti autobusovú dopravu na Slovensku zabezpecujú sprivatizované podniky SAD prostredníctvom svojich prevádzok (resp. stredísk, odštepných závodov) v jednotlivých väcších mestách. Tieto podniky zabezpecujú dopravu na prímestských a dialkových linkách na celom území SR a na linkách MHD v mestách bez elektrickej trakcie (elektricky, trolejbusy). Tarifné vybavenie cestujúcich sa realizuje spravidla priamo v autobuse u vodica, ktorý predáva cestovné lístky, väcšinou prostredníctvom elektronických pokladní firmy EM-TEST.

Valid XHTML 1.0 Transitional