SťažnostiPriestor pre vaše sťažnosti

Sťažnosť slúži na vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom poskytnutia služby alebo riešenia reklamácie. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Ako môžem podať sťažnosť?

• Sťažnosť je možné podať osobne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu „staznosti@sadpp.sk“.

• Vyhotoví sa zápis ktorý sťažovateľ podpíše, ak odmietne vyhotovený zápis podpísať, odmietne spoluprácu pri ústnom podaní sťažnosti alebo sa domáha činnosti dopravcu v rozpore s právnymi predpismi, dopravca nie je povinný zápis vyhotoviť a takúto sťažnosť neprijme.

Čo by mala sťažnosť obsahovať?

• Sťažnosť musí obsahovať:
pri podaní fyzickou osobou – meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, pri podaní právnickou osobou – názov a sídlo právnickej osoby, vrátane mena a priezviska fyzickej osoby oprávnenej za ňu konať.
V opačnom prípade ju dopravca považuje za anonymnú sťažnosť, anonymnú sťažnosť nie je dopravca povinný prijať ani evidovať.
Uvedené údaje sťažovateľa sú utajené v záujme vybavenia žiadosti alebo ak to vyžaduje sťažovateľ.

• V sťažnosti musí byť jednoznačný predmet sťažnosti, na aké nedostatky poukazuje a proti komu alebo čomu smeruje. Osoba, proti ktorej je sťažnosť namierená má právo byť oboznámená s predmetom a obsahom sťažnosti. Lehota na doplnenie požadovaných údajov je 10 pracovných dní od vyzvania dopravcom. V opačnom prípade sťažnosť dopravca eviduje s dobrovoľným rozhodnutím prešetriť ju.

• Sťažnosť musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Ako bude moja sťažnosť vybavená?

• Dopravca je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže dopravca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, pričom je povinný bezodkladne písomne oznámiť sťažovateľovi toto predĺženie.

• Sťažnosť sa považuje za vybavenú odoslaním písomného oznámenia (listom alebo e-mailom) o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Všetky ustanovenia ohľadom sťažností nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.3.

Napíšte námKontaktujte nás prostredníctvom elektronickej pošty

Zavolajte námInfolinka reklamačného oddelenia

Počas pracovných dní v čase od 7:30 do 15:00

Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto webstránky používajú súbory cookies len pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Viac informácii
PRIJAŤ
ODMIENTNUŤ