Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti

Podrobnosti o vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti sú upravené v internom predpise.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

• Oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktoré zamestnanec urobí v dobrej viere a ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

• Neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti môžete podať:

• Písomne prostredníctvom pošty na adresu Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad, alebo osobne na sekretariáte spoločnosti v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podnet pre zodpovednú osobu“.

• Ústnou formou do záznamu priamo u zodpovednej osoby.

• Elektronickou formou na e-mailovú adresu zodpovednej osoby staznosti@sadpp.sk. Písomný podnet možno podať na predpísanom tlačive.

SLEDUJTE NÁS AJ NA NOVÝCH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH

Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vám predstaviť nové facebookové stránky našej spoločnosti, prostredníctvom ktorých by sme radi zlepšili informovanosť a povedomie Vás, našich cestujúcich, o aktuálnom dianí v doprave a v našej spoločnosti. Zostaňte s nami v obraze a sledujte našu oficiálnu stránku Slovenská autobusová doprava Poprad – SAD Poprad týkajúcu sa prímestskej dopravy a MHD v Kežmarku a Levoči. Pre cestujúcich, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu v Poprade odporúčame sledovať aj oficiálnu stránku MHD 365 Poprad. Tešíme sa na vaše lajky, sledovania, správy, komentáre a zdieľania našich príspevkov.