Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti

Podrobnosti o vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti sú upravené v internom predpise.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

• Oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktoré zamestnanec urobí v dobrej viere a ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

• Neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti môžete podať:

• Písomne prostredníctvom pošty na adresu Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad, alebo osobne na sekretariáte spoločnosti v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podnet pre zodpovednú osobu“.

• Ústnou formou do záznamu priamo u zodpovednej osoby.

• Elektronickou formou na e-mailovú adresu zodpovednej osoby staznosti@sadpp.sk. Písomný podnet možno podať na predpísanom tlačive.

Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto webstránky používajú súbory cookies len pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Viac informácii
PRIJAŤ
ODMIENTNUŤ