PodnetyPriestor pre vaše podnety

Podnet slúži na vyjadrenie návrhu smerujúceho k zlepšeniu kvality alebo rozsahu poskytovanej dopravnej služby. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Ako môžem podať podnet?

• Podnet je možné podať ústne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu „podnety@sadpp.sk“.

• O podaní ústneho podnetu nie je nutné vyhotoviť zápis.

Čo by mal podnet obsahovať?

• Podnet by mal obsahovať:
pri podaní fyzickou osobou – meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, pri podaní právnickou osobou – názov a sídlo právnickej osoby, vrátane mena a priezviska fyzickej osoby oprávnenej za ňu konať.
Podnet tieto údaje obsahovať nemusí resp. tieto údaje nie sú povinné, dopravca však vyjadrí svoje stanovisko len k podnetu, ktorý tieto údaje obsahuje. V opačnom prípade dopravca nemá voči podávajúcemu vybavovaciu povinnosť.

• Pri podaní podnetu je nutné presne špecifikovať predmet podnetu, ktorým chce podávajúca osoba prispieť k zlepšeniu kvality alebo rozsahu služieb, podľa možností so stručným odôvodnením a zrozumiteľne.

Ako bude môj podnet vybavený?

• Pokiaľ má podnet zásadný vplyv na mobilitu v území, dopravca je povinný tento podnet posúdiť v spolupráci s objednávateľom alebo organizátorom integrovaného dopravného systému.

• Podnet dopravca preskúmava v rámci svojich možností v čo najkratšej dobe. Písomný podnet sa považuje za vybavený voči podávajúcemu odoslaním oznámenia o jeho prijatí, resp. zamietnutí a stručnom odôvodnení.

Všetky ustanovenia ohľadom podnetov nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.4.

Napíšte námKontaktujte nás prostredníctvom elektronickej pošty

Zavolajte námInfolinka reklamačného oddelenia

Počas pracovných dní v čase od 7:30 do 15:00

Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto webstránky používajú súbory cookies len pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Viac informácii
PRIJAŤ
ODMIENTNUŤ