Sťažnosti

Sťažnosť slúži na vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom poskytnutia služby alebo riešenia reklamácie. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Sťažnosť je možné podať osobne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo vyplnením elektronického formulára.

Vyhotoví sa zápis ktorý sťažovateľ podpíše, ak odmietne vyhotovený zápis podpísať, odmietne spoluprácu pri ústnom podaní sťažnosti alebo sa domáha činnosti dopravcu v rozpore s právnymi predpismi, dopravca nie je povinný zápis vyhotoviť a takúto sťažnosť neprijme.

Sťažnosť musí obsahovať:
pri podaní fyzickou osobou – meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, pri podaní právnickou osobou – názov a sídlo právnickej osoby, vrátane mena a priezviska fyzickej osoby oprávnenej za ňu konať.
V opačnom prípade ju dopravca považuje za anonymnú sťažnosť, anonymnú sťažnosť nie je dopravca povinný prijať ani evidovať.
Uvedené údaje sťažovateľa sú utajené v záujme vybavenia žiadosti alebo ak to vyžaduje sťažovateľ.

V sťažnosti musí byť jednoznačný predmet sťažnosti, na aké nedostatky poukazuje a proti komu alebo čomu smeruje. Osoba, proti ktorej je sťažnosť namierená má právo byť oboznámená s predmetom a obsahom sťažnosti. Lehota na doplnenie požadovaných údajov je 10 pracovných dní od vyzvania dopravcom. V opačnom prípade sťažnosť dopravca eviduje s dobrovoľným rozhodnutím prešetriť ju.

Sťažnosť musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Dopravca je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže dopravca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, pričom je povinný bezodkladne písomne oznámiť sťažovateľovi toto predĺženie.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú odoslaním písomného oznámenia (listom alebo e-mailom) o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Všetky ustanovenia ohľadom sťažností nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.3.

SLEDUJTE NÁS AJ NA NOVÝCH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH

Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vám predstaviť nové facebookové stránky našej spoločnosti, prostredníctvom ktorých by sme radi zlepšili informovanosť a povedomie Vás, našich cestujúcich, o aktuálnom dianí v doprave a v našej spoločnosti. Zostaňte s nami v obraze a sledujte našu oficiálnu stránku Slovenská autobusová doprava Poprad – SAD Poprad týkajúcu sa prímestskej dopravy a MHD v Kežmarku a Levoči. Pre cestujúcich, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu v Poprade odporúčame sledovať aj oficiálnu stránku MHD 365 Poprad. Tešíme sa na vaše lajky, sledovania, správy, komentáre a zdieľania našich príspevkov.