ReklamáciePriestor pre vaše reklamácie

Reklamácia slúži na uplatnenie zodpovednosti za vady služby poskytnutej zo strany dopravcu, resp. na uplatnenie práva na správnu službu. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Ako môžem podať reklamáciu?

• Reklamáciu je možné podať ako cestujúci, prípadne ako zákonný alebo splnomocnený zástupca osobne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu „reklamacie@sadpp.sk“.

• Vyhotoví sa zápis ktorý podpíše osoba ktorá si uplatňuje reklamáciu, v reklamácii musí stručne zdôvodniť a vymedziť svoje požiadavky.

• Reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku si môže cestujúci uplatniť aj priamo u dotknutého vodiča najneskôr do 3 minút od momentu vydania cestovného lístka.

Čo by mala reklamácia obsahovať?

• V reklamácii musí reklamujúci vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť.

• Po vyzvaní dopravcom musí reklamujúci v lehote do 10 pracovných dní pripojiť doklady dokazujúce oprávnenosť svojich nárokov, v opačnom prípade mu bude reklamácia zamietnutá.

Ako bude moja reklamácia vybavená?

• Riadne podanú reklamáciu vybavujeme v jednoduchých prípadoch ihneď, v zložitejších do 3 pracovných dní – do tejto lehoty nepočítame čas potrebný na odborné posúdenie predmetu reklamácie.

• Reklamácia sa považuje za neoprávnenú, pokiaľ bol cestujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, fajčil vo vozidle, ohrozoval cestujúcich vo vozidle, poškodzoval vozidlo, prepravoval nepovolené predmety, ak v predmetnej veci bolo začaté súdne alebo rozhodcovské konanie, alebo už bolo vo veci príslušným orgánom právoplatne rozhodnuté.

• Písomný doklad o vybavení reklamácie Vám vydáme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, odvolať sa môžete podaním sťažnosti.

Všetky ustanovenia ohľadom reklamácii nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.2.

Napíšte námKontaktujte nás prostredníctvom elektronickej pošty

Zavolajte námInfolinka reklamačného oddelenia

Počas pracovných dní v čase od 7:30 do 15:00

Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto webstránky používajú súbory cookies len pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Viac informácii
PRIJAŤ
ODMIENTNUŤ